Unirent – kasutustingimused

Unirent OÜ, registrikood 14035077, (edaspidi Unirent) haldab online kauplemiskeskkonda www.unirent.ee (edaspidi Portaal), mille vahendusel antakse Portaali kasutajatele võimalus osta ning müüa teenuseid, võtta või anda rendile tehnikat ning kasutada muid Portaali lisateenuseid.

Registreerudes Unirent Äpi ja/või Unirent B2B platvormi kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud üldtingimustega, edaspidi Tingimused, need on arusaadavad ja nõustud neid täitma alljärgnevas:

1. Üldsätted

1.1. Unirent –  all mõistetakse äriühingut OÜ Unirent, registrikood 14035077, asukoht Peterburi tee 90f-22, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik, kellele kuuluvad ka Unirent Äpi ja Unirent B2B platvormi autoriõigused.

1.2. Partner – juriidiline isik, kes on registreerunud Unirent Äpi ja Unirent B2B platvormi kasutajaks, eesmärgiga pakkuda oma teenust Unirent Klientidele.

1.3. Klient – juriidiline isik või eraisik, kes on registreerunud Unirent Äpi ja Unirent B2B platvormi kasutajaks, eesmärgiga osta Partnerite poolt pakutavat teenust.

1.4. Teenus –  teenuseks loetakse transporditeenust, renditeenust kus renditakse tehnika koos juhiga või muu teenus, mida Partner osutab Kliendile

1.5. Operaator – isik, kes vahetult osutab tehnikaga teenust Kliendile.

1.6. Unirent Äpp ja B2B portaal/platvorm on rakendus (programm), mida Klient või Partner saab kasutada tellimuste edastamiseks ja vastuvõtmiseks ning mis haldab infot Partneri ja Kliendi ning nende poolt tehtud tehingute kohta, mh Unirent Äpp kasutamise kohta. B2B portaal on virtuaalne platvorm, mis võimaldab veebilehel https://unirent.ee/ sõlmida Partneril ja Kliendil lepinguid. Ja Unirent Äpp on tarkvara või programm, mis annab Kliendile ja Partnerile võimaluse kasutada Unirent teenuseid mobiiliseadmes. B2B portaali saab siseneda aadressil https://auth.unirent.ee/ sisestades ainulaadse kasutajanime ja parooli. Äppi saab laadida ja siseneda Google Play või App Store lehelt.

1.7. Unirent teenused – on teenused, mida Unirent osutab Unirent Äpp ja B2B portaal/platvorm kaudu, mh lepingu sõlmimise vahendamine ja sõlmimise võimaldamine, programmide hooldus, klienditoeteenus, jmt.

1.8. Kasutajakonto – Kasutaja registreerumisel saadav kasutajatunnus koos salasõnaga.

1.9. Kokkulepe – all mõistetakse, mis tahes kokkulepet Partneri ja Unirent vahel Unirent Äpp ja B2B portaali kasutamise kohta, mh: „Üldtingimused Partnerile“, „Privaatsuspoliitika“, Juhised Partnerile“ jmt kokkulepped, mis poolte vahel sõlmitakse.

1.10. Litsents – registreerunud isikule antud õigus kasutada Unirent Äpp ja B2B portaali. Iga Klient või Partner saab üksnes temale kasutamiseks antud litsentsi, mille kasutamiseks saab ta ainulaadse kasutajasõna ning parooli, milliseid ei tohi anda kolmandale isikule.

1.11. Leping – tehing, mis sõlmitakse Unirent teenuse abil Kliendi ja Partneri vahel.

1.12. Tasu – rahasumma, mille Klient kohustub tasuma Partnerile lepingu alusel osutatud teenuse eest.

1.13. Lisaks Tingimustele, reguleerivad Unirent, Partneri ja Kliendi vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Portaali hinnakiri, Portaalil olevad teenuste ja muud tegevust reguleerivad tingimused.

1.15. B2B portaali/Unirent Äpp’i on lubatud kasutada vaid üldotstarbeliste internetisirvijatega. B2B portaal toetab järgnevaid internetisirvijaid: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

2. Unirent teenuste eesmärk

2.1. Unirent teenuste eesmärgiks on anda Kliendile ja Partnerile võimalus sõlmida omavahel leping, eelkõige, aga mitte ainult tehnika rendi, transporditeenuse, või muu teenuse osutamiseks, Tingimustes sätestatud korras.

2.2. Unirent on loonud virtuaalse keskkonna, mille kaudu Partner ja Klient võib teha ettepanekuid pakkumuse esitamiseks, esitada pakkumisi ning anda pakkumisele nõusolekut  teenuste ostuks ning kasutada muid teenuseid.

3. Registreerimine/Litsents

3.1. Unirent Äpp’i kasutamiseks tuleb registreerida Unirent veebisaidil https://auth.unirent.ee/ 

3.2. Peale registreerimist, annab Unirent personaalse konto, mida saab kasutada ainulaadse kasutajanime ja salasõna abil.

3.3. Klõpsates registreerimistaotluse edastamiseks nuppu „Registreerin“ (Sign up), saate õiguse kasutada Unirent teenuseid ning olete sõlminud Unirent’ iga kokkuleppe täita Tingimusi, mh  alljärgnevaid kohustusi ja tingimusi:

3.3.1. edastama alati õigeaegselt ja tõeseid andmeid Partnerile ja Unirent ’ile;

3.3.2. mitte kasutama saadud õigusi ja võimalusi pettuse või muu õigusvastase teo toimepaneku eesmärgil, mh eesmärgil tekitada kahju teisele isikutele;

3.3.3. tagama, et kolmandad isikud, ei saaks Kliendi nimel kuid ilma viimase teadmata kasutada Kliendile antud kasutajanime ja salasõna ning teavitama koheselt, kui selline asi on juhtunud.

3.3.4. kohustuse, kasutada oma õigusi heauskselt ning kooskõlas antud teenuse osutamise valdkonnas kehtivate tavade ja heade kommetega, arvestades, et igasugune kohustuse rikkumine võib tuua kaasa teisele isikule varalise kahju.

3.3.5. hoidma Kasutajatunnuseid selliselt, et need ei satuks kõrvaliste isikute valdusesse ning teatama eeltoodud asjaolust esimesel võimalusel;

3.3.6. koheselt teatama Unirent’ile registreerimisel antud andmete muutumisest;

3.3.7. nõustute Unirent privaatsuspoliitikaga, mis on kättesaadav https://unirent.ee/article/30/ 

3.4. Kliendil on võimalus sõlmida Unirent’ iga eraldi kokkulepe, mis annab Kliendi poolt nimetatud isikutele teatud õigused kasutada Kliendi nimel, viimasele kuuluvaid õigusi. Klient arvestab, et antud isikud tegutsevad kui Kliendi esindajad ning võtavad ja tekitavad kohustusi Kliendile.

3.5. Kliendi kohustuseks on teavitada oma andmete muutumisest, mh sellest kui ta soovib lõpetada või muuta Kliendi poolt nimetatud isiku õigusi.

4. Lepingute sõlmimine

4.1. Klient on teadlik, et igasugune tehing toob kaasa õiguslikud tagajärjed. 

4.2. Klient arvestab, et

-kui isikud esitavad üksteisele lepingu sõlmimise ettevalmistamise käigus andmeid, peavad need olema tõesed (VÕS § 14 lg 1);
-Lepingueelseid läbirääkimisi pidav või muul viisil lepingu sõlmimist ettevalmistav isik peab teisele poolele teatama kõigist asjaoludest, mille vastu teisel poolel on lepingu eesmärki arvestades äratuntav oluline huvi. Neist asjaoludest, mille teatamist teine pool ei saa mõistlikult oodata, ei pea teatama (VÕS § 14 lg 2);
-Kui lepingueelseid läbirääkimisi pidanud isikud ei saavuta kokkulepet, siis läbirääkimistest ei tulene neile õiguslikke tagajärgi. Isik ei või pahauskselt, eelkõige lepingu sõlmimise tahteta läbirääkimisi pidada, samuti neid pahauskselt katkestada (VÕS § 14 lg 3)

4.3. Kui Klient on andnud Partneri pakkumisele nõusoleku, loetakse Leping sõlmituks.

4.4. Klient arvestab, et kui viimane ei esita Partnerile õiget või piisavalt selget ja piisavas mahus infot, siis võib Lepingu alusel maksmisele kuuluv Tasu muutuda, mh võib Partner Lepingust taganeda, kui selle täitmine ei ole võimalik või kui Pooled ei jõua Tasu osas kokkuleppele.

5. Tellimuse/Lepingu muutmine või taganemine

5.1. Kliendil on õigus ühepoolselt muuta tellimust või sellest taganeda, kuni ta on Partneri pakkumisega nõustunud, ilma, et viimasel tekiksid rahalised kohustused.

5.2. Kliendil on õigus Lepingust taganeda 3 h jooksul alates ajast, kui Klient on edastanud nõusoleku, ilma, et viimasel tekiksid rahalised kohustused.

5.3. Partneril on õigus pakkumisest taganeda või seda muuta, kuni Klient ei ole sellega nõustunud, ilma et Partneril tekiks rahalisi kohustusi.

5.4. Kui Klient taganeb 3 korda 24 tundi jooksul, siis võib Unirent peatada või lõpetada tema õiguste kasutamise.

5.5. Lepingu muutmine toimub poolte kokkuleppel. Tuleb arvestada, et kui leping sõlmitakse objekti või sellega puudutavat dokumentatsiooni nägemata, siis reeglina tekib vajadus lepingu muutmiseks.

5.6. Klient arvestab, et rahaliste kohustuse rikkumisel tekib Partneril õigus nõuda Kliendilt viivist määras 0,08% tasumata summalt päevas. 

6. Lepingu täitmise põhimõtted

6.1. Kehtib põhimõte, et Lepingut tuleb täita.

6.2. Pooled kohustuvad tegema koostööd, mis on vajalik Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.

6.3. Kohustuse täitmisel tuleb lähtuda hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest, võttes arvesse tavasid ja praktikat (VÕS § 76 lg 2).

6.4. Kohustus loetakse kohaselt täidetuks, kui see on täidetud täitmise vastuvõtmiseks õigustatud isikule õigel ajal, õiges kohas ja õigel viisil (VÕS § 76 lg 3).

6.5. Lepingupooled on oma majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingu puhul kohustatud järgima iga tava, mille järgimises nad on kokku leppinud, ja praktikat, mis on nendevahelistes suhetes tekkinud (VÕS 25 lg 1).

6.6. Kui lepingupooled ei ole teisiti kokku leppinud, on nad majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingu puhul samuti kohustatud järgima iga tava, mida isikud, kes seda liiki lepinguid vastaval tegevus- või kutsealal sõlmivad, tavaliselt tunnevad ja enamasti arvestavad, välja arvatud juhul, kui sellise tava järgimine oleks vastuolus seadusega või ei oleks vastavalt asjaoludele mõistlik (VÕS 25 lg 2)

6.7. Klient arvestab, et tema kohustuseks on osutatud teenus või muu täidetud kohustus vastu võtta ja üle vaadata ning esitada pretensioonid ja neid tõendavad tõendid, mh millist õiguskaitsevahendit ta kohaldab, esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 2 tööpäeva möödudes, vastava info (akti, saatelehe, jmt) saamisest. 

6.8. Klient arvestab, et Partneril on õigus edastada täidetud kohustuste kohta andmeid iga  tööpäeva tagant. 

6.9. Klient ja Partner võtavad teadmiseks, et üksteise huvide ja lepingut puudutavate faktiliste asjaoludega mõistlikus määras arvestamine, tagab Lepinguga võetud kohustuste efektiivse täitmise ja poolte hea koostöö ning kõrge hinnangu.

6.10. Klient arvestab, et Unirent kohustuseks ei ole:

-lahendada Kliendi ja Partneri vahelisi vaidlusi, mh aidata muuta või lõpetada Lepingut;
-Dokumenteerida teenuse mahtu;
-Osutada inkassoteenust.

6.11. Partner’il ei ole õigust kasutada alltöövõttu.

7. Pretensioonide ja muu Lepinguga seotud info edastamine

7.1. Lepingu täitmisega seotud pretensioonid ning Lepingu täitmisega või täitmiseks vajaliku või muu Lepingut puudutava info edastamine toimub üksnes Partneri ja Kliendi vahel.

7.2. Partner ja Klient arvestavad, et kui Pooled ei lepi kokku teisiti, siis loetakse info, mh arve, akt, jmt,  edastatuks, selle saatmisel järgnevast tööpäevast, kui see edastatakse andmetele (tel nr ja e-mail), mis viimased on registreerimisel andnud Unirent- ile.

8. Autoriõiguste kaitse

8.1. Kliendil on keelatud:

8.1.1. dekompileerida, pöördprojekteerida või muul viisil püüda Unirent Äpi ja/või Unirent B2B portaali lähtekoodi kätte saada;

8.1.2. muuta Unirent Äppi või Unirent B2B portaali mis tahes viisil või vormis või kasutada Unirent Äpi või Unirent B2B portaali muudetud versiooni;

8.1.3. edastada viiruseid sisaldavaid faile, rikutud faile või mis tahes muud sarnast Unirent Äppi või programme, mis võivad rikkuda või kahjustada teise isiku arvutit, Unirent teenuseid, Veebilehte, Unirent B2B portaali, Unirent Äppi või riistvara või telekommunikatsiooniseadmeid;

8.1.4. üritada volitamata juurdepääsu Unirent Äppile, Unirent B2B portaalile või mis tahes muule Unirent teenusele;

8.1.5. kopeerida, hävitada Unirent Äppi või Unirent B2B portaali andmeid või teha muid toiminguid, mis kahjustavad, segavad, aeglustuvad Unirent Äppi või Unirent B2B portaali kasutamist, mh viiruste edastamine, jmt.

8.1.6. teha muid toiminguid, mis rikuvad Unirent autoriõigusi.

8.2. Kliendil on õigus:

8.2.1. Saada kliendituge, pöördudes kasutajatoe poole E-R kella 8:00 kuni 18:00

8.2.2. kasutada kõiki Portaali poolt võimaldavaid teenuseid, vastavalt sätestatud tingimustele.

8.2.3. Teha ettepanekuid Unirent teenuste paremaks muutmise eesmärgil.

9. Tasu maksmine. Baashind. Transpordikulu arvestamine

9.1. Partneril tekib õigus nõuda kohustuse täitmise eest tasu üksnes Kliendilt, kui on täidetud eeldused, tasunõude sissenõudmiseks.

9.2. Tasu arvestamisel on aluseks: hind ja osutatud teenuse/täidetud kohustuse maht ja sisu.

9.3. Kliendilt, kellele on see esimene Leping või kellel on varasemalt olnud või on Lepingu sõlmimisel võlgnevusi, küsitakse ettemaksu, mille tasumata jätmisel on Partneril õigus Lepingust taganeda.

9.4. Arve loetakse edastatuks 1h möödumisest, kui see on edastatud Kliendi kontakt e-mailile.

9.5. Baashinnaks on hind, milles Klient ja Partner Lepingus kokku lepivad.

9.6. Kui on tegemist tehnikaga, mida on vaja objektile transportida ning Partner seda ka teeb, siis on viimasel õigus nõuda transpordikulu vastavalt hinnakirjale, pluss KM.

10. Unirent õigused ja kohustused

10.1. Unirent ’il on õigus:

10.1.1. kontrollida, et õiguste kasutamine toimuks kooskõlas Tingimustega või muude eeskirjade või tingimuste kohaselt, milles on kokkulepe sõlmitud.

10.1.2. kontrollida registreerimisel antud andmeid, mis ei tähenda, et Unirent võtaks endale vastutuse, antud andmete õigsuse ees.

10.1.3. blokeerida lõplikult või tähtajaliselt Kliendi tegevus, kui viimane rikub Tingimusi, mh tasumise tingimusi jättes tagastamata juba tasutud tasud.

10.1.4. peatada Portaali kasutamine, et teha vajalikke uuendusi, muudatusi või muid toimingud, mis on vajalikud Portaali efektiivseks kasutamiseks;

10.1.5. saata Kasutajale kommertsteadaandeid, jm pakkumisi.

10.1.6. õigus nõuda ja koguda andmeid Partnerilt ja Kliendilt ning kolmandalt isikult, mis on vajalik, et kaitsta Unirent ’ ile kuuluvaid õigusi, mh saada ettenähtud teenustasu.

10.1.7. ilma ette teatamata lõpetada Partneril või Kliendil õiguste kasutamine ja piirata juurdepääs Unirent Äpile ja Unirent B2B portaalile, kui Partner või Klient rikub Tingimusi, või halvustab Unirenti või põhjustab kahju Unirent mainele või äritegevusele. Eespool mainitud juhtudel võib Unirent keelduda Partnerile või Kliendile uue konto registreerimisest.

10.1.8. peatada või piirata Kliendil  õiguste kasutamine kui Unirent kahtlustab Klienti Tingimuste rikkumises või pettuses, mh eesmärgiga aidata Partneril vabaneda Unirent ‘ile teenustasu maksmisest, kuni asjaolude selgeks tegemiseni, mis ei või olla pikem kui 14 päeva, peale mida peab Unirent tegema otsuse, millest teavitab Klienti

10.2. Unirent kohustub:

10.2.1. tegema kõik mõistlikult võimaliku, et Klient ja Partner saaks teenust kasutada, st hooldama ja kaitsma portaali võimalike rikete eest;

10.2.2. mitte avaldama Kliendilt saadud infot isikutele, kellele ei ole pakkumist teinud, v.a õiguskaitseorganid või muud ametisikud, kelledel on selleks seadusest tulenev õigus. Unirent ’il on õigus avaldada Kliendi andmeid: (nimi ja kontaktandmeid Unirent’i ja tema poolt pakutavate teenuste reklaamimisel ja tutvustamisel).

10.2.3. Partneri nõudel, edastama Partnerile infot Kliendi maksedistsipliini kohta, mis põhineb Creditinfo Eesti AS andmetel.

11. Hindamine

11.1. Kliendil on õigus anda subjektiivne hinnang Partneri tegevuse kohta, Unirent Äppis ja B2B portaalis. Klientide hinnangud summeeritakse ja Klientidele on avalik üksnes keskmine hinnang. Hindamine on anonüümne.

11.2. Partneril on õigus esitada subjektiivne hinnang Kliendi kohta, Unirent Äppis ja B2B portaalis, mis on Unirent Klientidele avalik. Partnerite hinnangud summeeritakse ja avalik on teistele Partneritele üksnes keskmine hinnang. Hindamine on anonüümne.

11.3. Unirent ei vastuta antud hinnangute õigsuse ega nende andmise tagajärgede eest, mh ei lahenda hindamise alusel tekkinud erimeelsusi.

12. Teadete vahetamine

12.1. Kõikide teadete ja info vahetamine Partneri ja Unirent  vahel toimub reeglina elektroonilises vormis või sms teel.

12.2. Klient on kohustatud tagama, et andmete muutmisel edastatakse need koheselt Unirent’ile.

12.3. Teade, mh arve loetakse edastatuks kui teine pool seda kinnitab, sh sellele reageerib või kui teate edastamisest on möödunud 12 h.

13. Tingimuste muutmine

13.1. Tingimused jõustuvad konto loomisest ja kehtivad tähtajatult.

13.2. Unirent’il on õigus, mh teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides, ühepoolselt, ilma Partnerile või Kliendile ette teatamata muuta ja/või modifitseerida Tingimusi, hinnakirja, teenuste sisu, parameetreid, piiranguid, protseduure, teenuste osutamise menüüstruktuure, dokumentatsiooni jms.

13.3. Muudatused jõustuvad nende avaldamisest Unirent Äpi’is ja/või Unirent B2B platvormis, Unirent kodulehel v.a kui seal ei ole sätestatud teisiti.

13.4. Partner ja Klient  kinnitab oma nõustumisest muudatustega teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste jõustumist.

14. Isikuandmete töötlemine

14.1. Unirent kogub Kliendi esindaja või töötaja  ja operaatori isikuandmeid, nagu nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, teave sõiduki kohta, registreerimisnumber ja asukohta puudutav teavet

14.2. Kogutud teavet kasutatakse, et tuvastada isik, kes teenust kasutab, et edastada reklaami, infot Tingimuste tasumise kohta, selleks et võimaldada Unirent Äpi toimimine ja osutada infoühiskonna teenust, mh tuvastada isikuid, kes teenust kasutavad, et pakkuda kasutajatuge, et tagada privaatsuspoliitika, et selgitada välja kas Unirent’I on petetud, mh asjaolud, mis on seotud teenustasu sissenõudmisega, et leida isik, kellele esitada arve, kellele edastada reklaami,  teenuste täiendamise eesmärgil.

14.3. Unirent kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

14.4. Unirent ei anna kogutud andmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Unirent poolt pakutavate teenuse toimimiseks, käigus hoidmiseks, edendamiseks, selle funktsioonide pakkumiseks või tasude sissenõudmiseks, mh ka selleks, et Partner või Klient saaks tõendada tegelikke asjaolusid, mh kui neid andmeid nõuab kohus või muu pädev riigiasutus.

14.5. Unirent töötleb Kliendi poolt Tingimuste kasutamise käigus teatavaks tehtud isikuandmeid ja muud informatsiooni, milleks on kasutajakonto loomisel sisestatud isikuandmed (so. nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arveldusarve number), e-mailid ja andmed teenuse kasutamise kohta.

14.6. Kui Klient soovib temaga seotud isikuandmed eemaldada, võib Unirent Äpi kasutamine muutuda võimatuks. Pärast seda, kui Klient kustutab oma konto või kui seda teeb Uniret, siis kustutab Unirent Kliendiga seotud isikuandmed, ent mitte varem kui kuue kuu möödumisel konto kustutamisest (juhuks, kui on vaja lahendada Kokkuleppega seotud küsimus või vaidlus). 

14.7. Registreerimisega annab Klient nõusoleku küpsiste salvestamiseks tema seadmesse ja küpsistega seoses isikuandmete töötlemiseks. 

14.8. Juhul kui tekib privaatsuseeskirjade kohta küsimusi, palub Unirent võtta ühendust aadressil info@unirent.ee 

15. Lõppsätted

15.1. Tingimuste osas, mh poolte tegevuse osas ja vaidluste lahendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusnorme.

15.2. Pooled arvestavad, et efektiivne koostöö eeldab käitumist heas usus, teise Poolega arvestamist ning tõeste andmete edastamist ja mõistlikkust.

15.3. Tingimused kehtivad tähtajatult.