Privaatsuse teatis

Unirent OÜ (registrikood 14035077) asukohaga Peterburi tee 53 – 403, 11415 Tallinn, Eesti on meie klientide isikuandmete töötleja ja on määranud andmekaitseametniku (alex@unirent.ee).

Termin “meid” või “meie” viidab Unirent äp`i omanikule Eesti Vabariigis asutatud Osaühingule Unirent.

1. Meie poolt töödeldavad isikuandmed

 • Nimi, e-posti aadress, telefoninumber.
 • Kliendi objekti geograafiline asukoht.
 • Tasumist puudutav teave.
 • Teave vaidluste lahendamise kohta.
 • Seadme identifitseerimise andmed, kuhu Unirent äpp on installitud.

2. Protsessi eesmärk

 • Me kogume ja töötleme isikuandmeid eesmärgil luua ühendus meie seadmeid rendile võtvate klientide ja varustust rendile andvate firmade vahel aitamaks rahuldada esimeste  rendivajadusi.
 • Geograafilist asukohta ja marsruute protsessitakse eesmärgil analüüsida geograafilist asukohta ja anda operaatoritele soovitusi. Kui teie ei soovi avaldada klientidele oma geograafilist asukohta, te peate sulgema Unirent äpi või äpis ära märkima, et olete võrguühenduse ulatusest väljas ning hetkel ei paku renditeenuseid.  
 • Me võime kasutada geograafilise asukoha kohta käivaid andmeid renditeenuse kvaliteeti puudutavate küsimuste lahendamiseks. 
 • Kontaktandmeid me kasutame kliendi Unirent äpi värskendustest teavitamiseks.
 • Me kogume renditehnika operaatorite ja klientide poolt valitud marsruutide kohta andmeid eesmärgil analüüsida geograafiline kattuvus ja pakkuda operaatoritele kõige kasulikumad marsruudid.
 • Teie nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi me kasutame teiega side pidamiseks.
 • Me hangime maksete üksiasju, et töödelda kliendile renditeenuse eest esitatavaid arveid
 • Klienditoe andmeid kogutakse iga üksikjuhtumi kaupa ja salvestatakse vaidluste ja teenuste kvaliteedi probleemide lahendamiseks.

3. Õiguslik alus

 • Isikuandmeid töödeldakse renditehnika omanikuga sõlmitud lepingute täitmiseks. Unirent teenuse kasutamise eelduseks on ettevõtte operaatori identifitseerimise ja geograafilise asukoha kindlakstegemine.

4. Informatsioonile ligipääsu omavad isikud

 • Kliendi isikuandmed on kättesaadavad ainult Unirent äpi aktiveerinud rendaileandja firmale; sel juhul operator näeb tellimuse esitanud kliendi nime, telefoninumbri ja geograafilist asukohta.
 • Pärast teenuse osutamist kliendi nimi ja telefoninumber jäävad nähtavaks teile teenust osutanud firmale. See on vajalik rendivarustuse firmale, et lahendada kõik probleemid, mis võivad olla seotud teenuse osutamisega.
 • Mehhanisme rendile võtnud ettevõtte teenuse kvaliteeti käsitlev tagasiside on anonüümne ning muud kliendid ei saa teada tagasiside ja hinnangu edastanud firma nime ega telefoninmubrit.

5. Turvalisus ja juurdepääs

 • Kõik teenuste osutamise käigus kogutud isikuandmed edastatakse ja salvestatakse Zone Media LTD andmekeskustes, mis asuvad Euroliidu liikmesriikide pinnal. Üksnes volitatud Unirent OÜ töötajad ja selle partnerid omavad isikuandmetele juurdepääsu ning ka nemad võivad isikuandmeid kasutada ainult teenuse kasutamise käigus tekkinud probleemide lahendamiseks (sealhulgas ka transporditeenusega seotud vaidlused).
 • Unirent OÜ ja tema partnerid võivad pääseda isikuandmetele ligi ulatuses, mis on vajalik klienditoe pakkumiseks vastavas riigis.
 • Uurimuslikel ja teaduslikel eesmärkidel kasutatakse andmeid ainult varjatud kujul (anonüümselt).

6. Juurdepääs, andmete parandamine, säilitamine, kustutamine ja teisaldamine        

 • Teie isikuandmeid hoitakse seni, kuni teil on aktiivne Unirent konto.
 • Isikuandmeid saab vaadata ja parandada Unirent B2B kabinetis või e-posti aadressi (info@unirent.ee) vahendusel.
 • Teie isikuandmeid hoitakse seni, kuni teil on aktiivne Unirent konto. Kui teie konto suletakse, säilitatakse isikuandmeid veel kolm aastat.
 • Raamatupidamises vajalikke andmeid säilitatakse 7 aastat.
 • Haldus- või kriminaalkuritegude, pettuse või valeandmete kahtluse korral säilitatakse andmeid 10 aastat.
 • Vaidluste korral säilitatakse andmeid kuni nõuete rahuldamiseni või selliste nõuete aegumiseni.
 • Me vastame ühe kuu jooksul e-posti teel edastatud isikuandmete kustutamise ja edastamise taotlusele ja täpsustame andmete kustutamise ja üleandmise perioodi.

7. Otseturundus

 • Teie telefoninumbri ja/või e-posti aadressi võime me kasutada üksnes otseturunduse teadete saatmiseks ja seda juhul, kui olete andnud meile loa teha seda Unirent`i kodulehekülje või äpi vahendusel. Me võime isikupärastada otseturunduse sõnumeid, kasutades teavet selle kohta, kuidas te kasutate Unirent`i teenuseid
 • Kui te ei soovi edaspidi saada otseturunduse sõnumeid, palun klõpsake meie e-posti alaosas olevale “Unsubscribe” lingile. 

8. Vaidluste lahendamine

 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluseid võib lahendada klienditoe abiga (info@unirent.ee) või astudes ühendusse Unirent`i andmekaitse ametnikuga (alex@unirent.ee).
 • Järelevalveasutuseks on Eesti andmekaitseinspektsioon www.aki.ee), kellega saab ühendust e-posti aadressil: info@aki.ee.

Euroopa Liidu üldine andmekaitse määrus (GDPR)

Alates 25. maist 2018 kasutajate isikuandmete töötlemine Euroopa liidus läheb Euroopa Liidu üldise andmekaitse määruse (GDPR) alla.

Selles jaotises antakse ülevaade Unirent`i poolt  isikuandmete töötlemise põhjustest ja Euroopa Liidu kasutajate õigustest, GDPR-i nõuete valguses.

Alates 25. maist 2018 kasutajate isikuandmete töötlemine Euroopa liidus läheb Euroopa Liidu üldise andmekaitse määruse (GDPR) alla. Selles jaotises antakse ülevaade Euroopa Liidus asuvate kasutajate õigustest ja Unirent´i vastutusest.

1. Euroopa Liidu kasutajate õigused

Kui te olete Euroopa Liidus asuv Unirent`i kasutaja, omate teie puudutavalt Unirent`i poolt teostatavat teie isikuandmete töötlemist järgmisi õigusi. Nende õiguste kasutamiseks palun esitage teie taotlus e-posti aadressile (info@unirent.ee)

Euroopa Liidust väljaspoolt asuvad kasutajadsamuti saavad nõuda nende isikuandmete selgitusi, parandusi, kustutamist või koopiaid.

a. Selgitused ja teie isikuandmete koopiad

 • Teil on õigus nõuda selgitusi, kuidas Unirent hankis teie kohta käiva informatsiooni ja kuidas teme seda kasutab.
 • Samuti teil on õigus saada Unirent`is hoitava ja teid puudutava informatsiooni koopia, kui see informatsioon on kogutud vastastiku kokkuleppe alusel või Unirent on seda nõudnud teie poolt soovitud teenuste osutamiseks.

b. Parandus

 • Kui Unirent`i kasutuses olev teave on teie arvates ebakorrektne, teil on õigus nõuda selle parandamist. Enama informatsiooni parandamise kohta ja, kuidas seda nõuda, saamiseks palun lugege läbi alljärgnev jaotus pealkirjaga “Selgitused, koopiad ja parandamine”.

c. Kustutamine

 • Kasutajad võivad igal ajal nõuda oma konto sulgemist. Taotlused selleks peavad olema saadetud klienditoe e-postile (info@unirent.ee). Me võime säilitada teatud informatsiooni seaduse poolt lubatud juhtudel ja samuti seaduse poolt lubatud äritegevuse eesmärgil.

d. Vastuväited ja kaebused

 • Euroopa Liidus asuvad kasutajad omavad õigust esitada Unirent`i poolt teostatava isikuandmete töötlemise vastu protesti, kaasa arvatud ka juhtudel, kui seda tehakse turunduslikel profiilide koostamisel ja/või automatiseeritud otsuste tegemisel põhinevatel eesmärkidel. Unirent võib sõltumata esitatud protestist jäkata teie isikuandmete töötlemist ulatuses, mida lubavad GDPR-i määrused
 • Järelevalve organiks on Eesti andmekaitse inspektsioon www.aki.ee millega võib ühendusse astuda kasutades e-posti (info@aki.ee) .
 • Te võite esitada oma küsimusi, kommentaare või kaebusi Unirent`i andmekaitse ametnikule.

2. Töötlemise alused

 • GDPR nõuab, et Euroopa Liidus asuvate kasutajate andmete töötlemisega tegelevad firmad võivad seda teha üksnes GDPR-i poolt määratletud spetsiifilistel õiguslikel alustel.

a. Töötlemine on vajalik teie poolt soovitud teenuste osutamiseks ja funktsioonideks

 • Oma teenuste osutamiseks Unirent peab kaguma ja kasutama teatud informatsiooni. Selle hulgas on:
  • Kasutaja profiiliteave, mis on vajalik teie konto loomiseks ja säilitamiseks, sealhulgas ka teie isiku tuvastamiseks, teiega side tagamiseks arutamaks marsruute, tellimusi ja arvelduskontosid ning teile võimaluse andmiseks tasuda arveid või saada teenitud raha.
  • Taustakontrolli informatsioon, mis on vajalik autojuhtidele renditeenuste pakkumiseks Unirenti rakenduse ja veebisaidi kaudu.
  • Teave operaatori asukohast, mis on vajalik nende teoksil olevate töödega kurssi viimiseks ja liikumiste jälgimisega ning navigeerimisvariantide soovitamiseks.
  • Tehinguandmed, mida on vaja luua ja säilitada, et tagada teile Unirenti teenuste kasutamise võimalust.
  • Jooksev informatsioon, mis on vajalik Unirent`i teenuste osutamiseks, optimeerimiseks ja täiustamiseks, sealhulgas mõnikord koos muu teabega, töötajate stimuleerimiseks, sõitjate ja autojuhtide vahel ühtsuse loomiseks ning sõidukulu ja autojuhtidele palga arvestamisekss.
 • Selle teabe kogumiseks ja kasutamiseks ongi vaja Unirenti rakendusi kasutada.

b. Töötlemine on vajalik meie kasutajate ja teiste isikute eluliste huvide kaitseks.

 • Unirent võib isikuandmeid töödelda ka avaldades neid korrakaitse võimudele, kui tekkib oht kasutajate või teiste isikute turvalisusele.

c. Töötlemine on seotud Unirenti õigustatud huvidega

 • Unirent kogub ja kasutab isikuandmeid vastavalt tema õigustatud huvidega seotud vajadusele. Unirent kogub ja kasutab teavet järgmisteks vajadusteks:
  • Meie kasutajate ohutuse ja turvalisuse tagamiseks ja tõhustamiseks. Näiteks, me kogume (seaduse poolt aktsepteeritavatel juhtudel) taustinformatsiooni selleks, et ära võtta ebaausatel kasutajatel võimalus pakkuda teenuseid meie rakenduse vahendusel. Me samuti kasutame isikuandmeid selleks, et vältida meie teenuste kasutamist vääralt või ohtlikult kätuvate isikute poolt, säilitades teavet nende kohta takistamaks neil Unirent`i rakendust kasutada. Me samuti kasutame informatsiooni vältimaks selliste kaassõitjate ja autojuhtide kokkusattumist, kelle vahel võib suure tõenäosusega tekkida konflikt (taolisi kaebusi on meile teiste kasutajate poolt korduvalt esitatud minevikus).
  • Meie teenuste kasutamisega seotud pettuste vältimiseks, tuvastamiseks ja nende vastu võitlemiseks. Näiteks kasutab Unirent kasutajaprofiili, asukohta, seadmeid ja kasutusinformatsiooni, et tuvastada ja vältida olukordi, kus kasutajad üritavad Unirenti või teisi kasutajaid petta.
  • Võimude informeerimiseks kuritegudest või ohust avalikule julgeolekule.
  • Klienditoe osutamiseks.
  • Meie teenuse optimeerimiseks ja uute teenuste arendamiseks. See sisaldab, näiteks, parimate peale- või mahalaadimiskohtade leidmist, (uute) funktsioonide pakkumist, navigeerimise täiustamist, hinnataseme säiltamist ja kaassõitjate ja autjuhtide ning tarne saajate ja partnerite kokku sobitamist.
  • Uurimise ja analüütilistel eesmärkidel. See sisaldab, näiteks, kasutamistrendide analüüsimist, et rikastada kasutajate kogemusi ja parandada meie teenuste ohutust ja turvalisust.
  • Otseturunduse eesmärgil. See sisaldab, näiteks, informatsiooni analüüsimist turutendentside määramiseks ja nende sobitamiseks kasutaja vajadustega.
  • Jõustada Unirent`i teenuste tingimusi.

d. Andmete töötlemine on vajalik teiste isikute või poolte õigustatud huvide rahuldamiseks.

 • Unirent kogub ja kasutab isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik teiste isikute või üldsuse huvides rahuldamiseks. See hõlmab teabe jagamist seoses õiguslike või kindlustusnõuetega, et kaitsta teiste isikute õigusi ja ohutust.
 • Unirent võib isikuandmeid töödelda seadusega lubatud ulatuses ka olulise avaliku huvi tekkimisel

e. Töötlemine on vajalik Unirent`i sedauslike kohustuste täitmiseks.

 • Unirent allub tegutsemise koha seadusandlse nõuetele, mis kohustab meid koguma, töötlema, avalikustama ja säilitama teie isikuandmeid.

f. Nõusolek

 • Unirent tohib koguda ja kasutada teid puudutavat informatsiooni üksnes teie poolt selleks antud nõusolekul. Te võite igal ajal oma nõusoleku tühistada, sel juhul te kaotate võimaluse kasutada mistahes teenust või funktsiooni, mis nõuab teie poolt antud nõusoleku alusel kogutud informatsiooni kasutamist
 • Unirent tugineb andmete kogumiseks või kasutamiseks antud nõusolekule, mis on vajalik kasutaja kogemuste rikastamiseks, valikuliste teenuste osutamiseks või funktsioonide täitmiseks või teiega suhtlemiseks.