Ostutingimused

1. Mõisted

1.1. Üldtingimused määravad ära Unirent, edaspidi Müüja ning juriidilise või füüsilise isiku, edaspidi Ostja vahelised õigused ja kohustused ning poolte vahelise tegevuse

1.2. Müügilepingu sõlmimisel ja täitmisel, mis sõlmitakse Müüja kodulehe kaudu: unirent.ee

1.3. Üldtingimused kehtivad juhul, kui pooled ei ole leppinud kokku teisti ning isikute osas, kellega on sõlmitud eraldi kirjalik leping.

1.4. Materjal – materjaliks on Müüja kodulehel unirent.ee pakutav puistematerjal koos transpordiga.

1.5. Tarbija – tarbijaks on füüsiline isik, kes on vähemalt 18aastane või juriidiline isik.

1.6. Ostja, esitades tellimuse, kinnitab, et on Üldtingimustega tutvunud ning on nõustunud nende sisu ja kohaldamisega Müüja ja Ostja vahelisele tehingule.

2. Tellimine

2.1. Tellimuse võib edastada üksnes kodulehe kaudu , unirent.ee

  1. Tee endale selgeks, millist materjali ja millises koguses on Sul vaja. Vajadusel küsi enne tellimuse tegemist täiendavat infot Müüja müügispetsialistidelt tellimus@unirent.ee või helistades numbril 56277784, sest  täpse tellimuse esitamine, tagab, et Ostja saab soovitud materjali ning tellimuse kiire ja efektiivse täitmise.
  2. Vali esilehelt soovitud materjal, milleks kliki materjali ees olevale ringile.
  3. Vaata esilehel olevat kaarti, Unirent.ee tegutseb erinevates piirkondades. Vali oma asukoht klikkides sobiliku asukoha ees olevale ringile.
  4. Vali materjali kogus.
  5. Vali Sulle sobilik kohale toimetamise aeg, kuupäev ja täpne aadress.
  6. Koorma tellimiseks kliki nupule “Telli koorem” ja liigu edasi Ostukäru lehele.
  7. Ostukäru lehel veendu oma tellimuse sisus, vaadates üle, kas valitud materjal, kogus ja tarneaeg on õige. Vajadusel saad lisada Ostukärusse ka teisi materjale. Tuletame meelde, et lisades mitu materjali Ostukärusse, on vaja igale materjalile valida eraldi kohale toimetamise aeg.
  8. Tellimuse kinnitamiseks sisesta oma kontaktandmed. Veendu, et sisestatud info on korrektne, sest valeandmete esitamise tagajärjel tekkinud kahju eest vastutab Ostja.
  9. Vali sobiv makseviis klikkides soovitud valiku ees olevale ringile. Kui tasud pangaülekandega, suunatakse Sind pangalehele. Pärast makse sooritamist pangas vajuta kindlasti nupule “Tagasi kaupmehe juurde”. Pärast tellimuse kinnitamist saadame arve Sinu poolt sisestatud e-maili aadressile, mis loetakse edastatuks arve saatmisele järgnevast tööpäevast.
  10. Kui vajad tehnilist abi tellimuse tegemisel, võta julgelt ühendust meie klienditeenindusega kirjutades aadressil tellimus@unirent.ee või helistades numbril 56277784.

2.2. Ostja on kohustatud Müüjat teavitama kui Ostja objekt asub veoautokeelualas või massipiirangu alas. Juhul kui Ostja ei ole Müüjat eelnevalt nimetatud asjaoludest teavitanud, siis ei vastuta Müüja tellimuse ajalise viibimise või edasilükkumise eest, ning sellega Ostjale tekitatud kahjude eest. Ajaline viibimine on aeg, mis on vajalik läbipääsu loa taotlemiseks. Samuti peab Ostja tasuma Müüjale kõik tekitatud kulud (sh. tühisõidu), mis on tehtud materjali kohale toimetamiseks ja läbipääsuloa taotlemiseks.

2.3. Tellimusele reageerib Müüja hiljemalt 2 tööpäeva jooksul. Reageerimine ei tähenda tellimuse täitmist vaid sellele vastamist.

2.4. Müüjal on kohustus reageerida üksnes neile tellimustele, mis on nõuetekohaselt vormistatud.

3. Tasumine

3.1. Veebikeskkonnas tehtud tellimuste eest tasutakse 100% ettemaksuna. Juhul kui Klient on tellinud arve, või vormistanud tellimuse juriidilise isikuna (ärikliendina), saadetakse arve kliendile eraldi soovitud e-mailile.

3.2. Kliendil on võimalik maksta pangaülekannega, Eesti pangalinkidega (LHV, Luminor/Nordea, Swedbank, COOP, SEB). Tellimuse kinnitamisel suunatakse Teid panka, kus ootab ees eeltäidetud maksekorraldus.

3.3. Tasumine toimub väljaspool E-poodi turvalises keskkonnas mida vahendab Maksekeskus AS.

3.4. Tellimuse esitamise ning tasumise järgselt saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus.

4. Materjali üleandmine

4.1. Materjali üleandmine toimub Ostja poolt tellimuses määratud asukohas, tööpäevadel ajavahemikus 8:00 kuni 19.00. va, kui pooled ei lepi kokku teisti.

4.2. Müüja kohustused loetakse täidetuks Materjali tellimuses märgitud asukohta maha laadimisega ja sellest Ostjale teatamisega. Ostjale läheb üle Materjali juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko alates Materjali üleandmisest või ajast, kui ta satub Materjali vastuvõtmisega vastuvõtuviivistusse.

4.3. Materjali üleandmise kohta võib Müüja poolt nimetatud vedaja vormistada eraldi dokumendi (näiteks saateleht). Materjali vedaja võib tellimuse täitmise salvestada ka pildi või videomaterjaline.

4.4. Ostja peab tagama juurdepääsu ja tööfrondi (maa-ala), mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

4.5. Ostja vastutab kulude eest, kui Materjali üleandmine on takistatud Ostja tegevuse tõttu, mh tellimuse täitmist takistavast asjaolust teatamata jätmine.

5. Hind ja maksetingimused

5.1. Materjali hinna arvestamisel lähtutakse tellimuse sisust, Müüja juures kehtivast hinnakirjast ja transpordi hinnast, mille kohta esitatakse Ostjale arve.

5.2. Koduleheküljel näidatud hind sisaldab käibemaksu.

5.3. Ostja kohustub tasuma Materjali eest arvel näidatud tähtajaks.

5.4. Kui Ostja rikub rahalist kohustust on Müüjal õigus lepingust taganeda, edastades vastava teate Ostja e-mailile.

5.5. Rahalise kohustuse rikkumisel on viivise määraks 0,06% tasumata summalt päevas.

6. Lepingust taganemine Tarbija poolt

6.1. Tarbijal on õigus, olenemata põhjusest tehingust taganeda hiljemalt 14 neljateistkümne kalendripäeva jooksul, Materjali kättesaamisest arvates või ajast kui tarbija sattus materjali vastuvõtmisel vastuvõtuviivitusse (ei võtnud kaupa õigeaegselt vastu).

6.2. Tarbija peab taganemiseks edastama 14 päeva jooksul taganemisavalduse, milles on märgitud: ostja ees- ja perekonnanimi, tellimuse nr või arve nr , arvelduskonto andmed, enda kontaktanded, millal tagastab Materjali. Tarbija võib kasutada ka taganemisavalduse näidist, mis on saadaval siin.

6.3. Tarbija kannab kõik Materjali tagastamisega seotud kulud.

6.4. Ostja ei tagasta tarbijale Materjali enne Materjali nõuetekohast tagastamist Ostjale.

6.5. Raha tagastamisel kasutab Ostja sama makseviisi, mida kasutas maksete tegemiseks tarbija, välja arvatud juhul, kui tarbija on sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks.

7. Materjali vastavus ja pretensioonid

7.1. Materjali kvaliteedi puhul lähtutakse esmalt, Müüja poolt sätestatud kvaliteedinõuetest, mis on kättesaadav Müüja kodulehel „Kvaliteedinõuded“, ning nende puudumisel sama liiki materjali keskmistest kvaliteeditingimustest. Materjali sertifikaadi saadab Müüja vajadusel üksnes e-posti teel)

7.2. Ostja on teadlik ja arvestab, et tarnitava materjali kogus võib varieeruda +/- 10% ulatuses, mida ei loeta lepingu rikkumiseks.

7.3. Tellimuse vastavust kogusele ja liigile peab Ostja kontrollima Materjali vastuvõtmisel ning selle mittevastavusel, teatama mittevastavusest koheselt Müüjale, st hiljemalt vastuvõtmisele järgneva tööpäeva jooksul, tuues välja milles mittevastavus seisneb ja edastades seda tõendava pildimaterjali Müüja e-mailile: tellimus@unirent.ee

7.4. Puudustest, mida ei saanud visuaalselt kontrollida selle üleandmisel, tuleb teatada mõistliku aja jooksul pärast seda, kui Ostja sai või pidi saama teada lepingutingimustele mittevastavusest, aga mitte hiljem, kui 10ne päeva möödudes Materjali vastuvõtmisest arvates, esitades puuduse kirjelduse ja omapoolse nõude (asendamine, hinna alandamine). Kõik mittevastavused ja puudused peab fikseerima koheselt pildimaterjaliga ning hoiustama materjali nii, et hiljem oleks võimalik kontrollida selle mittevastavust ning materjal ei saaks täiendavaid kahjustusi.

7.5. Müüja kohustub nõuetekohaselt esitatud pretensioonile reageerima hiljemalt 3 tööpäeva jooksul

8. Teadete edastamine ja teavitamise kohustus

8.1. Teadete edastamine toimub e-maili teel, mis on näidatud Müüja kodulehel ja Ostja tellimuses.

8.2. Teade, mis edastatakse e-mailiga, loetakse edastatuks saatmisel järgnevast tööpäevast.

8.3. Pool kohustub koheselt teavitama asjaolust, mis takistab või võib takistada tellimuse täitmist.

9. Poolte vastutus

9.1. Pooled vastutavad vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusnormidele.

9.2. Kui Materjali üleandmise kohustus jääb täitmata Ostja tõttu, mh tasumiskohustuse rikkumine, siis kohustub Ostja hüvitama Materjali transpordikulu lähtekohast sihtkohta ja sihtkohast lähtekohta, lähtudes tellimuses märgitud transpordikulu hinnast, millele lisandub leppetrahvina 20% transpordi hinnast.

9.3. Ostja kohustub tasuma seisukulu, kui vedajal tekib tellimuse täitmise asukohas seisak, kestvusega üle 30 minuti ja mis on põhjustatud Ostja tegevusest, mh informeerimiskohustuse rikkumisest.

9.5. Ostja on teadlik, et rahalise kohustuse rikkumisel on Müüjal õigus avaldada rikkumisega seotud asjaolud kolmandatele isikutele.

9.4. Kui Müüja viivitab Materjali üleandmisega on Ostjal õigus nõuda leppetrahvi 0,06% üleandmisega viivitatud Materjali maksumusest päevas.

10. Isiku andmete kasutamine

10.1. Müüja teavitab, et kasutab Ostjaga seotud alljärgnevaid isikuandmeid: Ostja v tema esindaja ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon ja/või e-mail, isikukood, üksnes lepingu täitmisega seotud eesmärkidel: isiku tuvastamiseks, tellimuste vormistamine, Materjali üleandmine, lepinguliste läbirääkimiste pidamine, arvete edastamiseks, pettuste vältimiseks ja tuvastamiseks, pretensioonide lahendamisel, võlgade sissenõudmisel inkassoettevõtte kaudu.

10.2. Ostja kohustuseks on järgida, et Müüjale edastatud andmed oleksid õiged.

11. Lepingust taganemine Müüja poolt

11.1. Müüjal on õigus lepingust taganeda kui tehnilise vea tõttu on Unirent.ee kodulehel pakutava Materjali hind muutunud/muudetud võrreldes vastava tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Materjali juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Materjalile kehtestatud allahindlusega, siis on Müüjal õigus taganeda sellise tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Ostja poolt sõlmitud lepingust eeldusel, et Müüja ei ole Materjali Ostjale veel üleandnud.

12. Üldtingimuste muutmine

12.1. Müüjal on õigus Üldtingimusi, mh hinnakirja ja tasumise tingimusi ühepoolselt muuta, kuid muudatused ei puuduta neid tehinguid, millede osas on sõlmitud kokkulepe, enne üldtingimuste muutmis.

13. Muud tingimused

13.1. Pooled teevad koostööd, järgivad hea usu põhimõtteid, arvestades üksteise huvidega, et tagada Lepingu efektiivne täitmine.